Zajęcia rekreacyjne w okresie od września do kwietnia kolejnego roku (ceny brutto za 1 godzinę)

Od poniedziałku do piątku

80 zł

Soboty i niedziele

70 zł

Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa,
niezależnie od dnia tygodnia

5 zł

Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa, niezależnie od dnia tygodnia

1 zł

 

 

Zajęcia rekreacyjne w miesiącach maj - czerwiec (ceny brutto za 1 godzinę)

Od poniedziałku do piątku

60 zł

Soboty i niedziele

50 zł

Kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa, niezależnie od dnia tygodnia

5 zł

Młodzieżowe kluby sportowe mające siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa, niezależnie od dnia tygodnia

1zł

 

Imprezy sportowe, kulturalne, targowe (ceny brutto za 1 godzinę), niezależnie od miesiąca i dnia tygodnia

Imprezy artystyczne i targowe, w których udział bierze nie więcej niż 100 osób

100 zł

Imprezy o udziale powyżej 100 osób, lecz nie więcej niż 300

200 zł

Imprezy o udziale powyżej 300 osób

300 zł

 

OPŁATY ZA UMIESZCZENIE REKLAMY Ceny brutto, za 1m2, za miesiąc

Reklama wewnątrz hali sportowej

20 zł

Reklama poza halą sportową

5 zł

                    Dla klubów sportowych mających siedzibę na terenie Gminy Dąbrowa

1 zł

1. Hala Sportowa jest własnością Gminy Dąbrowa, administrowana przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie.

2. Hala przeznaczona jest do zajęć sportowo-rekreacyjnych.
3. Warunkiem korzystania z hali jest zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu.
4. Hala sportowa jest otwarta codziennie zgodnie z ustalonym harmonogramem.
5. Hala sportowa jest udostępniana na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla młodzieży uczącej się w Dąbrowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. W godzinach od 16:00 do 21:00 obiekt udostępniany jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.
6. Korzystanie z hali sportowej odbywa się za zgodą Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji zgodnie z harmonogramem dostępnym do wglądu w recepcji. Stałe rezerwacje hali sportowej mogą zostać odwołane, o czym korzystający zostanie powiadomiony z odpowiednim wyprzedzeniem.
7. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym do wglądu w GOKiR.
8. Osoby korzystające z hali sportowej mają prawo korzystania z określonych pomieszczeń i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu obiektu wyłącznie za zgodą Dyrektora GOKiR i w obecności pracownika GOKiR .
9. Dopuszczalna liczba osób przebywających jednocześnie na siłowni nie może przekraczać 8 osób.
10. Korzystanie z siłowni dozwolone jest wyłącznie po otrzymaniu KARTY WSTĘPU, którą wydaje GOKiR w Dąbrowie (w przypadku osób niepełnoletnich za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów oraz po podpisaniu oświadczenia osoby ćwiczącej).
11. Z hali sportowej korzystać mogą:

 • -grupy zorganizowane wyłącznie pod nadzorem opiekuna
 • -dzieci i młodzież szkolna wyłącznie pod nadzorem nauczyciela
 • -kluby i sekcje sportowe wyłącznie pod nadzorem instruktora lub trenera
 • -zakłady pracy, instytucje, organizacje wyłącznie pod nadzorem osoby wskazanej przez organizatora zajęć, jak i odpowiedzialnej za grupę korzystającą z usług hali sportowej.

12. Z hali nie mogą korzystać:

 • - osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub pod działaniem środków odurzających,
 • - osoby z przeciwwskazaniem lekarskim.

13. Użytkowników hali obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.
14. Przebywający na terenie obiektu mają obowiązek przestrzegania zaleceń obsługi hali sportowej oraz zachowania porządku i czystości.
15. Użytkownicy hali sportowej zobowiązani są do wykorzystywania jej wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem.
16. W części sportowej hali obowiązuje strój sportowy i obuwie halowe (obuwie zmienne z jasną podeszwą, która nie pozostawia zabrudzeń)
17. Przed przystąpieniem do zajęć, prowadzący powinien sprawdzić stan techniczny używanego sprzętu - usterki zgłosić obsłudze.
18. Wszelkie urazy lub kontuzje należy niezwłocznie zgłosić opiekunowi, nauczycielowi bądź pracownikowi GOKiR w Dąbrowie. W wyniku zaistniałych okoliczności zostanie sporządzony protokół powypadkowy.
19. Wejście do szatni odbywa się w obecności upoważnionego opiekuna grupy, który po zajęciach przekazuje szatnie obsłudze hali.
20. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu, oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.
21. W czasie masowych imprez organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej zgodnie z ustawą z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009 r. Nr62 poz. 504).
22. Koszty napraw zniszczonego mienia hali ponosi osoba odpowiedzialna za uszkodzenia lub organizator zajęć, podczas których one nastąpiły.
23. Korzystającym z hali (także na widowni) zabrania się stwarzania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu osób tam przebywających, a w szczególności:

 • -palenia tytoniu,
 • -wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, a także przebywania osobom nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
 • -wchodzenia na płytę boiska w trakcie imprezy,
 • -wnoszenia i używania sprzętu mogącego stwarzać zagrożenie,
 • -rzucania na parkiet jakichkolwiek przedmiotów,
 • -wprowadzania zwierząt.

24. W przypadku organizacji na hali imprezy masowej miejscami nieprzeznaczonymi dla publiczności są następujące miejsca:

 • - pomieszczenia techniczne,
 • -szatnie, hol dla zawodników, pomieszczenia biurowe,

25. GOKIR w Dąbrowie nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pomieszczeniach hali bez nadzoru.
26. W razie nie podporządkowania się przepisom niniejszego regulaminu ćwiczący zostanie pozbawiony możliwości korzystania z obiektu.
27. Za niewłaściwe zachowanie oraz nie podporządkowanie się poleceniom obsługi, korzystający może zostać natychmiast usunięty z obiektu.
28. Ewentualne skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Dyrektora GOKiR.