zamczysko-19.jpg

Regulamin

 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „XI Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO”, która odbywa się w dniach 6-7.09.2019 roku w Dąbrowie, na terenie parkowo-zamkowym (zwanej dalej „Imprezą”), tj. przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie (zwany dalej: "Organizatorem").
 2. Osoby przebywające na terenie imprezy obowiązane są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie.
 3. Osoby uczestniczące w imprezie zobowiązane są przestrzegać regulaminu imprezy.
 4. Osobom przebywającym na imprezie zabrania się w szczególności wnoszenia na jej teren broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów (narzędzi) oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych. Na terenie festiwalu zobowiązuje zakaz wprowadzania jakichkolwiek zwierząt.
 5. Służby porządkowe organizatora - pracownicy ochrony uprawieni są do:
  - sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
  - legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  - przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą cytowane wyżej przedmioty,
  - w przypadku stwierdzenia braku uprawnień osób do przebywania na imprezie albo zakłócenia przez te osoby porządku, wezwania ich do opuszczenia terenu imprezy,
  - ujęcia w celu niezwłocznego przekazania policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego a także chronionego mienia.
 6. Czynności wymienione w pkt. 4 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej naruszający ludzką godność oraz inne dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
 7. Służby porządkowe organizatora - pracownicy ochrony obowiązani są:
  a) nie wpuścić na imprezę:
  - osób, wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową oraz zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności, wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dn. 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101 i z 1995 r. Nr 89, poz. 443)
  - osób odmawiających poddania się czynnościom, o którym mowa w pkt. 4
  b) usunąć z miejsca przeprowadzanej imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają tę imprezę.
 8. Każda osoba, która dopuści się wykroczenia lub przestępstwa pociągnięta zostanie do odpowiedzialności karnej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z terenu imprezy przez służby porządkowe, pracowników ochrony lub policję, każdej osoby nie stosującej się do powyższych zasad i przepisów lub której obecność na terenie imprezy jest lub mogłaby z różnych powodów być zinterpretowana jako źródło zagrożenia.
 10. Osoby wchodzące na teren imprezy winne akceptować przepisy porządkowe dotyczące terenu. Wejście na teren imprezy oznacza automatycznie ich bezwzględną akceptację.
 11. Udział w imprezie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na bezpłatne wykorzystanie wizerunku osób w niej uczestniczących w materiałach zdjęciowych, filmowych oraz publikacjach promocyjnych realizowanych przez Organizatora.
Gminny Ośrodk Kultury i Rekreacji w Dąbrowie